Privaatsuspoliitika


I. ÜLDSÄTTED
1. Käesolev privaatsuspoliitika (reeglid või privaatsuspoliitika) kehtestab veebisaidi www.sidonas.lt (sait või veebisait) kasutamise tingimused ja korra ning isikuandmete haldamise, kogumise, töötlemise ja säilitamise põhiprintsiibid Sidonas ir Ko UAB (Sidonas või ettevõte) haldab, kogub ja töötleb isikuandmeid, kui isik kasutab ettevõtte kaupu ja (või) teenuseid ning külastab veebisaiti.
Enne ettevõtte teenuste kasutamist lugege see privaatsuspoliitika hoolikalt läbi. Veebisaidi või mobiilirakenduse registreerimisel või muul viisil kasutamisel peate kinnitama, et olete seda privaatsuspoliitikat lugenud ja sellest aru saanud.
2. Veebisaidi külastamise ja / või kasutamisega kinnitavad kõik veebisaidi külastajad, et nad on reeglitega nõuetekohaselt tutvunud, ja nõustuvad, et ettevõte haldab, töötleb ja kogub Kasutajate poolt pakutavat teavet (sh isikuandmeid) ulatuses, mis on vajalik veebisaidi haldamine ja käitamine ning veebisaidi teenuste pakkumine. Kui te ei nõustu mõne privaatsuspoliitika sättega, kaotate õiguse külastada veebisaiti, sisse logida ja kasutada kõiki ja / või mis tahes veebisaidil pakutavaid teenuseid.
3. Veebisaiditeenused on kliendiinfo ja klienditeabe esitamisega seotud teenused (veebisaiditeenused), mis sisaldavad teavet käimasolevate ürituste, olemasoleva infrastruktuuri, hinnakujunduse, pakutavate teenuste, grupi tegevuse, tulemuste, uudiste kohta.
4. Ettevõttel on õigus reegleid ühepoolselt muuta, avaldades selle Veebisaidil. Reeglite muudatused jõustuvad nende veebisaidil avaldamise kuupäevast. Kui jätkate Veebisaidi teenuste kasutamist pärast Reeglite muutmist või täiendamist, loetakse, et nõustute Reeglite uue versiooniga.
5. Kui te ei nõustu selle privaatsuseeskirjadega, soovitame teil veebisaiti ja / või mobiilirakendust mitte kasutada.

II. MILJATELE EESMÄRKIDEL TÖÖTlemE teie andmeid?
1. Kogume teie isikuandmeid ainult kindlaksmääratud, selgesõnalistel ja seaduslikel eesmärkidel ega töötle teie isikuandmeid viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus.
2. Selleks, et anda teile juurdepääs veebisaidile ja mobiilirakendusele ning anda juurdepääs veebisaidile ja mobiilirakendusele, töötleme registreerimisandmeid.
3. Lepingute sõlmimiseks ja täitmiseks töötleme ostuga seotud isikuandmeid (nimi, perekonnanimi, aadress, e-posti aadress), mis on vajalikud ettevõtte nõuetekohase teenuse tagamiseks, aktsepteerimiseks ja tellimuste nõuetekohaseks täitmiseks. teenindada kliente, väljastada teenuste eest arveid, koguda võlgu, tegeleda kaebustega jne.
4. Teenuste täiustamiseks analüüsime pidevalt oma tegevust, analüüsides ja hallates järgmisi andmeid: küpsiste andmed ja analüütilised andmed.
5. Otseturundus. Üld- ja individuaalsete pakkumiste saatmiseks töötleme turundusandmeid ja isikupärastatud turundusandmeid.
Tuleb märkida, et andmeid töödeldakse sel eesmärgil ainult teie nõusolekul, mille teil on õigus igal ajal tagasi võtta, pöördudes meiega kirjalikult e-posti aadressile pagalba@sidonas.lt.
6. Nõustudes oma andmete töötlemisega otseturunduse eesmärgil, kinnitate, et:
6.1. Te olete informeeritud ja mõistate, et teil on õigus:
• tutvuda enda edastatud isikuandmetega ja teada, kuidas neid töödeldakse;
• teadma, olema kursis isikuandmete töötlemisega;
• nõuda ebaõigete, mittetäielike, ebatäpsete isikuandmete parandamist või edastamist;
• mitte nõustuda minu isikuandmete töötlemisega, sealhulgas isikuandmete töötlemisega otseturunduse eesmärgil;
• nõuda, et ettevõte kustutaks minu edastatud isikuandmed või peataks nende andmete töötlemise.
6.2. Teid teavitatakse ja mõistate, et teil on igal ajal õigus oma isikuandmete töötlemiseks otseturunduse eesmärgil töötlemise eesmärgil nõusolek tagasi võtta, esitades ettevõttele sellekohase taotluse käesolevas eeskirjas nimetatud kontaktide kaudu.
6.3. Teid teavitatakse ja mõistate, et teie isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil maksimaalselt 5 (viis) aastat alates selle nõusoleku kuupäevast, välja arvatud juhul, kui te väljendate erimeelsust (ma saan seda teha klõpsates lingil iga e-posti aadress või pöörduge ettevõtte poole täpsustatud üksikasjadega) seoses teie isikuandmete töötlemisega ülalnimetatud eesmärkidel ja / või tühistage antud nõusolek. Sellisel juhul mõistate, et ettevõte lõpetab teie isikuandmete töötlemise otseturunduse eesmärgil alates teie erimeelsuste saamise ja / või ettevõttes nõusoleku tühistamise kuupäevast. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta teie isikuandmete töötlemist, mis on juba toimunud enne nõusoleku tagasivõtmist või otseturundusega nõusoleku mitteteatamist ning sellise töötlemise tagajärgi.

6.4. Teid teavitatakse ja mõistate, et ettevõttega probleemi lahendamata jätmise korral on teil õigus pöörduda riikliku andmekaitseinspektsiooni poole, kes vastutab isikuandmete kaitse õigusaktide järelevalve ja kontrolli eest.

III. MIS ISIKUANDMEID KOGUME?
1) Registreerimisandmed (teie nõusolekul või pärast lepingu sõlmimist): e-posti aadress, nimi, perekonnanimi, telefoninumber, sünniaeg, sugu, kättetoimetamise aadress, makseteave (sh, kuid mitte ainult, pangakonto number), pank kaardi number.
2) Ostuandmed (pärast ostu-müügilepingu sõlmimist): nimi, perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber, kättetoimetamise aadress, kauba kättetoimetamise viis, makseviis, makseteave (sh, kuid mitte ainult pank) konto number), põhiteave kauba vastu võtnud kolmandate isikute kohta, IP-aadress.
3) Küpsised (teie nõusolekul) on sätestatud küpsiseeskirjades.
4) Kontaktandmed, tagasiside ja päringud (teie nõusolekul või pärast lepingu sõlmimist), kui annate meile tagasisidet, võtate meiega ühendust abi saamiseks või esitate meile küsimusi, võime koguda: nime ja perekonnanime, e-posti aadressi, telefoninumbrit ja / või muud kontaktandmed, et vastata teie tagasisidele, pakkuda abi või vastata teie küsimustele. See hõlmab dokumente ja koopiaid teie kirjavahetusest meiega (sealhulgas e-posti aadressid ja telefoninumbrid), kui neid on.
5) Analüütilised andmed (õigustatud huvi alusel): ostude ajalugu; sirvimisajalugu; maksete ajalugu; teie ostetud kaupade ülevaated; vastused küsitlustele; teie ja meie vahelise suhtluse ajalugu, sealhulgas elektrooniline kirjavahetus ja telefonivestlused.
6) Turundusandmed (teie nõusolekul): nimi, perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress, seadme identifitseerimisnumbrid.

IV. MILLISEL ÕIGUSLIKULT ALUSEL SAAB KOGUDA ISIKUANDMEID?
1. Ettevõte võib teie isikuandmeid koguda ainult õigusaktides sätestatud seadusliku töötlemise alustel. See on lepingu sõlmimise ja täitmise õiguslik alus, kui sõlmite ettevõttega teenuse või muu lepingu. Ettevõtte õigustatud huvid võivad olla ka andmete töötlemise aluseks, näiteks kui ettevõte saadab uudiskirju ja teavitab kaupadest või teenustest, kontrollib maksevõimet, haldab ja / või kogub võlgu või kui salvestate vestlusi ülaltoodud eesmärkidel. Teie nõusolek on teine ​​alus, mille alusel Ettevõte võib isikuandmeid töödelda (näiteks otseturunduses, kui tehakse individuaalseid pakkumisi, tuginedes kliendi individuaalsele analüüsile või muudel juhtudel). Ettevõte võib teie isikuandmeid töödelda ka seadusest tulenevate kohustuste järgimisel (normatiivaktide nõuete täitmiseks, samuti riigi ja omavalitsuste seaduslikele järelepärimistele jms vastamiseks) või muudel seaduslikul töötlemisel, mille on kehtestanud õigusaktid.

V. KUIDAS TEIE ISIKUANDMEID EDASTATAKSE?
1. Teie soovitud kaupade ja teenuste pakkumiseks võime teie isikuandmeid edastada kolmandatele isikutele. Edastame teie isikuandmeid ainult teie tellimuse nõuetekohaseks täitmiseks.
2. Teie isikuandmed edastatakse teenusepakkujatele. Teie isikuandmeid edastatakse teenusepakkujatele, näiteks kättetoimetamise ettevõtetele, kõnekeskustele ja teistele ettevõttele teenuseid pakkuvatele ettevõtetele.
3. Kohtumenetluse korral võidakse teie isikuandmeid edastada teistele osapooltele:
3.1. riigiasutustele Leedu Vabariigi õigusaktidega kehtestatud korras.
4. Samuti võime avaldada teie teavet teistele osapooltele, kui usume, et on vaja vastata valitsusasutuste õigustatud taotlustele või kohtumenetlustes (näiteks kohtumäärus, läbiotsimismäärus või kohtukutse).

VI. VARA
1. Veebisait, selle sisu, kood, domeeninimi, kõik autoriõigused, kaubamärgid, ettevõtte nimed ja kogu muu selles sisalduv intellektuaalne või muu vara on kogu ettevõtte omand ja kaitstud vastavalt kehtivatele riiklikele ja rahvusvahelistele intellektuaalomanditele ja muud seadused.
2. Ilma ettevõtte selgesõnalise nõusolekuta ei tohi külastaja paljundada, salvestada, paljundada, teostada, üle anda, müüa, litsentseerida, muuta, luua tuletatud teoseid, määrata, esitada, redigeerida, postitada, edastada, avalikult kuvada, vormistada, levitada või kasutada (täielikult või osaliselt) Veebisaiti, selle sisu või koodi ning muul viisil mis tahes kujul või mis tahes viisil kasutada Veebisaiti, selle sisu või koodi.

VII. OMA ÕIGUSED
1. Teil on õigus pöörduda ettevõtte poole, et teha päringuid, võtta tagasi nõusolekud, esitada taotlusi oma õiguste kasutamiseks ja esitada kaebusi isikuandmete töötlemise kohta.
2. Ettevõtte usaldustelefoninumber: +370 602 34353, usaldusmeil: pagalba@sidonas.lt või saabumisel Seltsi registrisse, esitades ettevõttele isikut tõendava dokumendi.
3. Teil on õigus:
1) pöörduda Ettevõtte poole palvega esitada teavet Teie poolt töödeldavate isikuandmete kohta;
2) pöörduda ettevõtte poole palvega parandada oma isikuandmeid ja / või peatada selliste isikuandmete töötlemine, välja arvatud säilitamine - juhul, kui tutvute isikuandmetega, tuvastate, et andmed on valed, puudulikud või ebatäpsed ;
3) pöörduda Ettevõtte poole taotlusega isikuandmete hävitamiseks või selliste isikuandmete töötlemise peatamiseks, välja arvatud säilitamine - kui tutvute oma isikuandmetega, tuvastate, et isikuandmeid töödeldakse ebaseaduslikult või pettusega;
4) mitte nõustuda teie isikuandmete töötlemisega, kui neid andmeid töödeldakse või kavatsetakse töödelda otseturunduse eesmärgil või ettevõtte või kolmanda isiku õigustatud huvi tõttu, kellele isikuandmeid edastatakse.
4. Isikuandmed peavad olema nende andmete kogumise ja edasise töötlemise osas täpsed, asjakohased ega tohi olla liigsed. Vajadusel ajakohastatakse isikuandmete töötlemiseks isikuandmeid.
5. Ettevõte kohustub mitte avaldama teie isikuandmeid teistele kolmandatele isikutele, välja arvatud ettevõtte partnerid, kes pakuvad teenuseid, mis on seotud veebisaidi teenuste nõuetekohase pakkumisega. Kõigil muudel juhtudel võib teie isikuandmeid kolmandatele isikutele avaldada ainult Leedu Vabariigi õigusaktides sätestatud korras.

VIII. KÜPSISED
1. Ettevõte kasutab küpsiseid, et muuta veebisaidi kasutamine kiiremaks ja mugavamaks. Küpsised on väike fail, mis saadetakse ja installitakse teie arvutisse. Ettevõte kasutab installitud teavet teie tuvastamiseks ja veebisaidi liikluse statistika jälgimiseks.
2. Teil on võimalus oma brauseris vaadata, millist teavet (küpsiseid) ettevõte installib, ja kustutada mõned või kõik installitud küpsised. Veebisaidi kasutamisega nõustute ettevõtte pakutavate küpsiste salvestamisega teie arvutisse (seadmesse). Võite selle nõusoleku igal ajal veebibrauseri seadeid muutes tühistada, kuid sel juhul ei pruugi veebisaidi teatud funktsioonid töötada.
3. Veebisaidil saate igal ajal teada, milliseid küpsiseid kasutatakse.

IX. KUI KAUA JA KUIDAS KAITSTAME TEIE ANDMEID?
1. Ettevõte töötleb teie isikuandmeid mitte kauem, kui andmetöötluse eesmärgid nõuavad. Ettevõte tagab ja võtab kõik vajalikud meetmed tagamaks, et vananenud või mittevajalikku teavet ei salvestata ning et isikuandmeid ja muud teavet andmesubjektide kohta ajakohastatakse pidevalt ja korrektselt.
2. Ettevõte pöörab erilist tähelepanu andmeturvalisusele, seetõttu on ta vastutustundlikult rakendanud organisatsioonilisi ja tehnilisi andmete turvameetmeid, mis aitavad kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja muu ebaseadusliku töötlemise eest. Ettevõtte rakendatud turvameetmed hõlmavad ka personali, teabe, IT-infrastruktuuri, sise- ja avalike võrkude, samuti tehniliste seadmete kaitset.

X. LÕPPSÄTTED
1. Privaatsuspoliitika suhtes kohaldatakse Leedu Vabariigi seadusi. Kõik veebisaidi ja teie vahelised erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui pooled ei lahenda vaidlust läbirääkimiste teel, lahendatakse see vaidlus lõplikult kohtus Leedu Vabariigi seadustega kehtestatud korras.
2. Ettevõte ei kohustu tagama Veebisaidi katkematut toimimist, kuna selle toimimist võivad mõjutada ettevõtjast sõltumatud tegurid, kuid ta kohustub tegema kõik mõistlikud jõupingutused Veebisaidi võimalikult sujuva toimimise tagamiseks. Kõigil juhtudel ei vastuta Ettevõte veebisaidi ülalmainitud riketest tulenevate tagajärgede eest.


KÜPSISEPOLIITIKA
Mis on küpsised?
Küpsised on väikesed tekstifailid, mis saadetakse teie seadmesse, kui külastate asjakohast veebisaiti. Küpsised aitavad meil teie seadet tuvastada, parandavad meie veebisaidi funktsionaalsust ja muudavad selle kasutamise lihtsamaks. Küpsised pole viirused. Küpsiste kasutamine on teie seadmete ja neis sisalduva teabe jaoks täiesti turvaline.
Milleks me küpsiseid kasutame?
Kasutame küpsiseid oma veebisaidi ja mobiilirakenduse funktsionaalsuse parandamiseks ning selle kasutamise hõlbustamiseks. Samuti kasutame küpsiseid teie sirvimiskogemuse ja teile kuvatava sisu isikupärastamiseks ning teile asjakohaste ettepanekute tegemiseks. Kasutame küpsiseid teie sirvimisajaloo analüüsimiseks ja kasutame neid andmeid selleks, et saaksite kasutada meie teenuseid statistilise analüüsi eesmärkidel, et pakkuda teile kommerts- ja reklaampakkumisi. Teie isikustamata sirvimisandmed, mida pole võimalik isiklikult tuvastada, võidakse edastada reklaamipartneritele.

Milliseid küpsiseid me kasutame?
Tehnilised küpsised. Tehnilised küpsised aitavad teie seadmes kuvada veebisaidi ja mobiilirakenduse sisu. Tehniliste küpsiste abil on tagatud veebisaidi ja mobiilirakenduse funktsionaalsus ning kohanemine teie vajadustega, näiteks veebisaidi kuva kohandamiseks teie ekraani suurusega. Tehnilised küpsised on vajalikud veebisaidi ja mobiilirakenduse nõuetekohaseks toimimiseks. Ilma nendeta pole meie veebisaiti ja mobiilirakendust võimalik täielikult ära kasutada. Samuti tagavad tehnilised küpsised, et kui olete oma nõusoleku andnud, ei pea te seda korduvalt tegema iga kord, kui külastate meie veebisaiti või mobiilirakendust.

Need küpsised ei kogu teie kohta teavet, mida kasutatakse kaubanduse või turunduse jaoks.

Funktsionaalsed küpsised. Funktsionaalsed küpsised on loodud veebisaidi ja mobiilirakenduse funktsionaalsuse parandamiseks, et muuta veebisait ja mobiilirakendus teie jaoks mugavaks ja tõhusaks. Funktsionaalseid küpsiseid saab kasutada teie valitud veebisaidi või mobiilirakenduse keele salvestamiseks, teie soovil aitavad funktsionaalsed küpsised teie registreerimisandmeid automaatselt meelde jätta, teie valitud ostukorvi salvestada ja täita sarnaseid tugifunktsioone teie valitud veebisaidil ja mobiilirakenduses .

Need küpsised ei kogu teie kohta teavet, mida kasutatakse kaubanduse või turunduse jaoks.
Analüütilised küpsised. Analüütiliste küpsiste abil püüame oma veebisaidi ja mobiilirakenduse külastajaid paremini tundma õppida, et saaksime oma veebisaidi ja mobiilirakenduse toimimist võimalikult tõhusalt teie vajaduste ja soovide järgi kohandada. Analüütiliste küpsiste abil analüüsime oma tegevust, seda, mida me õigesti teeme ja mida peame parandama. Analüütilised küpsised aitavad meil ka oma toiminguid paremaks muuta ja tagada, et teie külastused meie veebisaidile või mobiilirakendusse on teile kasulikud ja kaubad asjakohased. Analüütiliste küpsiste abil kogutud teave on üldine ja isikupärastamata. Analüütilist küpsiseteavet saab kasutada kõige populaarsemate vaadatud üksuste kuvamiseks, teabe esitamiseks sirvimise ajal praegu kõige asjakohasemate üksuste ja muu kasuliku teabe kohta. Analüütilisi küpsiseid saab kasutada ka meie reklaamikampaaniate asjakohasuse hindamiseks.
Sihipärased (kaubanduslikud) küpsised. Kasutame teie sirvimiskogemuse ja teile kuvatava sisu isikupärastamiseks ning teile asjakohaste soovituste pakkumiseks sihipäraseid (kaubanduslikke) küpsiseid. Sihtmärgiga küpsised analüüsivad teie sirvimisajalugu ja kasutavad neid andmeid teile kommertspakkumiste tegemiseks. Näiteks kui ostate mobiiltelefoni, pakkuge oma telefoni jaoks sobiva ümbrise ostmist. Teie isikustamata sirvimisandmed, mida pole võimalik tuvastada, võidakse edastada reklaamipartneritele.
Kolmandate isikute kasutatud küpsised
Oleme hoolikalt kontrollinud ja valinud loetelu partneritest, kes on installinud täiendavaid küpsiseid, millel puudub juurdepääs teie isikuandmetele ja mida ei saa seostada konkreetse isikuga, kuid mis võimaldavad meil tagada teenuse sujuva pakkumise. Näiteks võimaldavad need jätta anonüümse kommentaari või tagasiside meie teenuste kohta, mida analüüsime partnerite abiga.
Määratud küpsiseid kasutatakse teabe edastamiseks elektroonilise sidevõrgu kaudu. Võite kõik need küpsised või osa neist oma brauseri seadetes kustutada või blokeerida, kuid sel juhul ei pruugi sidonas.lt veebisaidi mõned funktsioonid töötada.
Kuidas hallata oma küpsiste seadeid?
Saate küpsiseid juhtida teie kasutatava brauseri sätete kaudu, valides, milliseid küpsiseid soovite aktsepteerida ja millised kustutada. Võite küpsistest igal ajal keelduda, kustutades küpsised oma brauserist, kuhu need on installitud. Küpsiste haldamise asukoht sõltub teie kasutatavast brauserist. Brauserisse installitud küpsiste haldamise või eemaldamise kohta lisateabe saamiseks külastage oma brauseri veebisaiti või vaadake kõige populaarsemate brauserite kiirjuhendit siit: Chrome; Mozilla, Edge; Safari; Ooper.