Privaatsuspoliitika

I. ÜLDSÄTTED

1. Käesolev Privaatsuspoliitika (Eeskirjad või Privaatsuspoliitika) kehtestab www.sidonas.ee veebilehe (Leht või Veebileht) kasutamise tingimused ja korra ning isikuandmete haldamise, kogumise ja töötlemise peamised põhimõtted, mille põhjal Sidonas ir ko (Sidonas või Ettevõte) haldab, kogub ja töötleb isikuandmeid, kui isik kasutab Ettevõtte kaupa ja/või teenuseid ja külastab Veebilehte. Privaatsuspoliitika kohaldub ka Ostu-müügilepingu täitmisele.

Lugege käesolevat Privaatsuspoliitikat enne Ettevõtte teenuste kasutamist tähelepanelikult. Registreerimisel või Veebilehe või mobiilirakenduse muul viisil kasutamisel peate kinnitama, et olete käesolevat Privaatsuspoliitikat lugenud ja saate sellest aru.

2. Veebilehte külastades ja/või kasutades kinnitavad kõik Veebilehe külastajad, et nad on Ostu-müügieeskirjadega nõuetekohaselt tutvunud ja on nõus. Privaatsuspoliitikaga tutvumist ja sellest arusaamist kinnitatakse. Ettevõte haldab, töötleb ja kogub kasutajate poolt esitatud teavet (kaasa arvatud isikuandmeid) ulatuses, mis on vajalik Veebilehe haldamiseks ja käitamiseks ning Veebilehe teenuste osutamiseks. Kui te ei ole meie isikuandmete töötlemise tingimustega või Eeskirjadega nõus vältige Veebilehe ja meie teenuste kasutamist.  

3. Veebilehe teenused on kliendiinfo ja kliendiinfo esitamisega seotud teenused (veebilehe teenused), mis sisaldavad teavet toimuvate sündmuste, kättesaadava infrastruktuuri, hinnakujunduse, osutatavate teenuste, grupi (Sidonasega samasse gruppi kuuluvad ettevõtted) tegevuste, tulemuste ja uudiste kohta.

4. Ettevõttel on õigus Privaatsuspoliitikat nende Veebilehel avaldamisega ühepoolselt muuta. Eeskirjade muudatused jõustuvad nende Veebilehel avaldamise kuupäevast. Suurtest sisulistest muudatustest teavitame teid veebilehel, läbi e-poe või võimalusel e-posti abil.

5. Kui teil on seoses käesoleva Privaatsuspoliitikaga küsimusi kirjutage meil abi@sidonas.ee.  

 

II. MILLISTEL EESMÄRKIDEL ME TEIE ANDMEID TÖÖTLEME?

1. Me kogume teie isikuandmeid ainult kindlaksmääratud, selgesõnalistel ja õiguspärastel eesmärkidel ja me ei töötle teie isikuandmeid nende eesmärkidega mistahes kokkusobimatul viisil.

2. Selleks, et tagada teile juurdepääs Veebilehele ja mobiilirakendusele, töötleme teie registreerimisandmeid.

3. Lepingute sõlmiseks ja täitmiseks töötleme ostuga seotud isikuandmeid (eesnimi, perekonnanimi, aadress, e-posti aadress, ostu andmed), mis on vajalikud Ettevõtte klientidele teenuste nõuetekohaseks osutamiseks, tellimuste vastuvõtmiseks ja täitmiseks, klientide nõuetekohaseks teenindamiseks, teenuste eest arvete esitamiseks, võlgnevuste sissenõudmiseks, kaebuste käitlemiseks jne.

4. Oma teenuste parandamiseks analüüsimine pidevalt oma tegevusi, analüüsides ja hallates selleks järgmisi andmeid: küpsiste andmed ja analüütilised andmed.

5. Otseturundus. Teile üldiste ja individuaalsete pakkumiste tegemiseks töötleme turundusandmeid ja isikupärastatud turundusandmeid.

Pange tähele, et otseturundust  teeme  ainult teie nõusolekul, mille te võite igal ajal tagasi võtta, võttes meiega e-posti aadressil abi@sidonas.ee kirjalikult ühendust. Otseturundus kirjad on varustatud võimalusega vastavast e-posti listist lahkuda.

6. Nõustudes oma isikuandmete otseturunduse eesmärgil töötlemisega, kinnitate, et:

6.1. te olete teadlik ja mõistate, et teil on õigus:

• tutvuda teie poolt esitatud isikuandmetega ja teada, kuidas neid töödeldakse;

• teada ja olla isikuandmete töötlemisega kursis;

• nõuda valede, puudulike või ebatäpsete isikuandmete parandamist või kustutamist

• keelduda isikuandmete töötlemisest, kaasa arvatud isikuandmete töötlemisest otseturunduse eesmärgil;

• nõuda, et Ettevõte kustutab teie poolt esitatud isikuandmed või peatab selliste andmete töötlemise.

6.2. te olete teadlik ja mõistate, et teil on õigus võtta oma nõusolek isikuandmete otseturunduse eesmärgil töötlemiseks igal ajal tagasi, esitades ettevõttele käesolevas Privaatsuspoliitikas märgitud kontaktandmeid kasutades vastava taotluse või otseturundus e-kirja puhul kasutades käsklust otseturundus listist eemaldamiseks;

6.3. te olete teadlik ja mõistate, et teie isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil maksimaalselt 5 (viis) aastat alates käesoleva nõusoleku andmisest, välja arvatud juhul, kui te väljendate isikuandmete ülalnimetatud eesmärkidel töötlemise suhtes mittenõustumist ja/või võtate antud nõusoleku tagasi (seda saab teha klõpsates kõikides e-kirjades oleval lingil või võttes ettevõttega nimetatud kontaktandmetel ühendust). Sellisel juhul mõistate, et Ettevõte lõpetab teie isikuandmete otseturunduse eesmärkidel töötlemise alates Ettevõtte poolt teie mittenõustumise kättesaamise ja/või nõusoleku tagasivõtmise kuupäevast. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta juba enne nõusoleku tagasivõtmist või otseturunduse ja sellise töötlemise tagajärgedega mittenõustumise avalduse esitamist toimunud isikuandmete töötlemist;

6.4. te olete teadlik ja mõistate, et Ettevõttega tekkinud probleemi mittelahenemise korral on teil õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole, mis vastutab isikuandmete kaitse õigusaktide järelevalve ja kontrolli eest (kontaktid leitavad: https://www.aki.ee/et/inspektsioon-kontaktid/tootajate-kontaktid).

Kirjeldatud nõusolek küsitakse teilt eraldi, esitades eeltoodust olulisem ja võimaldades teile lingi kaudu tutvuda Privaatsuspoliitikas tooduga.

Kohalduva õigusega lubatud juhtudel võime otseturundust teha ka õigustatud huvi alusel. Ka sellisel juhul on teil õigus vastava soovi avaldamisel otseturundusest iga hetk loobuda.

 

III. MILLISEID ISIKUANDMEID ME KOGUME?

1) Registreerimisandmed (teie nõusolekul või pärast Lepingu sõlmimist): e-posti aadress, eesnimi, perekonnanimi, telefoninumber, sünniaeg, sugu, tarneaadress, makseandmed (kaasa arvatud, kuid mitte ainult pangakonto number), pangakaardi number

2) Ostuandmed (pärast Ostu-müügilepingu sõlmimist): eesnimi, perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber, tarneaadress, kauba kohaletoimetamise meetod, makseviis, makseandmed (kaasa arvatud, kuid mitte ainult pangakonto number), põhiteave kaupa vastu võtvate kolmandate isikute kohta, IP-aadress

3) Küpsised (üldjuhul teie nõusolekul) on toodud Küpsiste kasutamise poliitikas.

4) Kontaktandmed, tagasiside ja päringud (teie nõusolekul või pärast Lepingu sõlmimist). Kui esitate meile tagasisidet, võtate meiega abi saamiseks või küsimuste küsimuseks ühendust, võime koguda teie ees- ja perekonnanime, e-posti aadressi, telefoninumbrit ja/või muid kontaktandmeid, et võtta teiega teie tagasisidele vastamiseks, abi osutamiseks või teie küsimustele vastamiseks ühendust. See hõlmab meievahelise kirjavahetuse salvestisi ja koopiaid (kaasa arvatud e-posti aadresse ja telefoninumbreid), kui neid on.

5) Analüütilised andmed (õigustatud huvi alusel või Lepingu alusel, kui selleks vajalik): ostuajalugu, sirvimisajalugu, makseajalugu, ostetud kaupade arvustused, vastused küsitlustele, meievahelise suhtluse ajalugu, sealhulgas elektrooniline kirjavahetus ja telefonivestlused

6) Turundusandmed (teie nõusolekul): eesnimi, perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress, seadme tunnusnumbrid.

Kui Sul on küsimusi, kuidas täpsemalt ja mis alusel me Sinu isikuandmeid töötleme võta meiega ühendust abi@sidonas.ee.

 

IV. MILLISTEL ÕIGUSLIKEL ALUSTEL VÕIB TEIE ISIKUANDMEID KOGUDA?

1. Ettevõte võib koguda teie isikuandmeid kooskõlas õigusaktides sätestatud seadusliku töötlemise alustega. See on lepingu sõlmimise ja täitmise seaduslik alus, kui sõlmite ettevõttega teenus- või muu lepingu (sh Ostu-müügilepingu). Andmete töötlemise aluseks võivad olla ka Ettevõtte õigustatud huvid, näiteks kui ettevõte saadab uudiskirju ja teavitab teid kaupadest või teenustest, kontrollib maksevõimet, haldab ja/või nõuab sisse võlgnevusi või salvestab ülalnimetatud eesmärkidel vestlusi. Teie nõusolek on samuti alus, mille põhjal võib Ettevõte isikuandmeid töödelda (näiteks otseturunduses, kui kliendi individuaalse analüüsi põhjal tehakse individuaalseid pakkumisi või muudel juhtudel). Ettevõte võib töödelda teie isikuandmeid ka kooskõlas juriidiliste kohustustega (regulatiivsete õigusaktide nõuete täitmiseks, samuti riigi ja kohaliku omavalitsuse seaduslikele päringutele vastuste andmiseks) või muudel õigusaktides kehtestatud seadusliku töötlemise alustel.

 

V. KUIDAS TEIE ISIKUANDMEID EDASTATAKSE?

1. Teie soovitud kaupade ja teenuste pakkumiseks võime edastada teie isikuandmeid kolmandatele isikutele. Me edastame ainult selliseid isikuandmeid, mis on vajalikud teie tellimuse nõuetekohaseks täitmiseks.

2. Teie isikuandmeid edastatakse teenuseosutajatele. Teie isikuandmeid edastatakse teenuseosutajatele nagu tarneettevõtted, kõnekeskused ja muud ettevõttele teenuseid osutavad ettevõtjad.

3. Kohtumenetluse korral võidakse teie isikuandmeid edastada muudele isikutele:

3.1. riigiasutustele Eesti Vabariigi õigusaktides kehtestatud korras.

4. Võime teie isikuandmeid avaldada teistele isikutele ka siis, kui me leiame, et see on vajalik valitsusasutuste õiguspärastele taotlustele vastamiseks või kohtumenetluste käigus (näiteks kohtumäärus, läbiotsimisorder või kohtukutse).

5. Ettevõte ei edasta isikuandmeid üldjuhul EL-ist välja, kui edastamine EL-ist välja toimub, siis vastavalt EL Isikuandmete kaitse üldmäärusele.

 

VI. OMAND

1. Veebileht, selle sisu, kood, domeeninimi, kõik autoriõigused, kaubamärgid, ettevõtte nimed ja kõik muu intellektuaalne või muu seal sisalduv omand kuulub täielikult ettevõttele ja on kaitstud kohaldatavate riiklike ja rahvusvaheliste intellektuaalomandi ja muude seadustega.

2. Külastaja ei tohi ilma ettevõtte selgesõnalise loata Veebilehte, selle sisu või koodi paljundada, salvestada, reprodutseerida, teostada, edastada, müüa, litsentsida, muuta, luua tuletatud teoseid, loovutada, anda, redigeerida, postitada, üle kanda, avalikult esitada, vormida, jagada ega kasutada (kas tervikuna või osaliselt) ega Veebilehte, selle sisu või koodi mistahes kujul või mistahes viisil muul otstarbel kasutada.

 

VII. TEIE ÕIGUSED

1. Teil on õigus võtta ettevõttega päringute esitamiseks, nõusolekute tagasi võtmiseks, õiguste kasutamise eesmärgil taotluste esitamiseks ja isikuandmete töötlemise kohta kaebuste esitamiseks ühendust.

2. Ettevõtte e-posti aadress: abi@sidonas.ee või ettevõtte registrijärgsesse asukohta saabumisel Ettevõttele isikut tõendava dokumendi esitamisel.

3. Teil on õigus:

1) esitada Ettevõttele taotlus Ettevõtte poolt töödeldavate teid puudutavate isikuandmete kohta teabe saamiseks ja/ või koopia;

2) esitada Ettevõttele taotlus isikuandmete parandamiseks ja/või selliste isikuandmete töötlemise lõpetamiseks/ peatamiseks – kui leiate isikuandmetega tutvumisel, et andmed on valed, puudulikud või ebatäpsed;

3) esitada Ettevõttele taotlus isikuandmete hävitamiseks (kustutamiseks) või selliste isikuandmete töötlemiselõpetamiseks – kui leiate isikuandmetega tutvumisel, et teie isikuandmeid töödeldakse ebaseaduslikult, aluseta või petturlikult;

4) mitte nõustuda oma isikuandmete töötlemisega, kui selliseid andmeid töödeldakse või plaanitakse töödelda otseturunduse eesmärgil või ettevõtte või kolmanda isiku, kellele isikuandmeid edastatakse, õigustatud huvi alusel;

5) taotleda teie isikuandmete ülekandmist teisele ettevõttele (masinloetavalt);

6) nõuda teavet ja keelata enda suhtes automaatotsuste tegemist.

Eeltoodud õigused ei ole absoluutsed. Teie taotlused täidetakse või nende täitmisest keeldutakse vastavalt kohalduvale õigusele, arvestades sh EL Isikuandmete kaitse üldmäärust ((EL) 2016/679).

4. Isikuandmed peavad olema täpsed, asjakohased ja selliste andmete kogumise ja edasise töötlemise seisukohast mitte ülemäärased. Vajadusel tuleb isikuandmed hoida nende töötlemise eesmärgil ajakohased.

5. Ettevõte kohustub mitte avaldama teie isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud Veebilehe nõuetekohase käitamisega, Lepingu täitmisega seotud  ning Privaatsuspoliitikas kirjeldatud juhtudel vajalikele teenuseid osutavatele Ettevõtte partneritele. Kõikidel muudel juhtudel võib isikuandmeid kolmandatele isikutele avalda ainult kohalduvas õiguses sätestatud korras.

 

VIII. KÜPSISED

1. Ettevõte kasutab Veebilehe kasutamise kiiremaks ja mugavamaks tegemiseks küpsiseid. Küpsised on väikesed teie arvutisse saadetavad ja paigaldatavad failid. Ettevõte kasutab paigaldatud teavet teie tuvastamiseks ja Veebilehe külastusstatistika jälgimiseks.

2. Te saate oma veebibrauseris vaadata, millist teavet (küpsiseid) ettevõte paigaldab, ning kustutada kas osa või kõik paigaldatud küpsised. Veebilehel teavitame teid küpsiste kasutamisest ja küsime teie nõusolekut (v.a tehnilised küpsised).. Võite selle nõusoleku igal ajal oma veebibrauseri seadete muutmisega tagasi võtta, kuid sellisel juhul ei pruugi veebilehe teatud funktsioonid toimida.

3. Te saate Veebilehel igal ajal vaadata, milliseid küpsiseid kasutatakse.

Loe täpsemalt küpsiste kasutamisest meie Küpsiste kasutamise poliitikast.

 

IX. KUI KAUA JA KUIDAS ME TEIE ANDMEID KAITSEME?

1. Ettevõte töötleb teie isikuandmeid ainult nii kaua, kui see on andmetöötluse eesmärgil vajalik. Ettevõte tagab ja võtab tarvitusele kõik vajalikud meetmed tagamaks, et ei säilitataks aegunud või ebavajalikku teavet ja et andmesubjektide isikuandmeid ja muud neid puudutavat teavet ajakohastatakse ja parandatakse järjepidevalt.

Näiteks säilitame Lepingu täitmiseks vajalike andmeid Lepingu täitmiseks vajaliku aja ning lisaks 3 aastat Lepingu lõppemisest, et tagada võimalike nõuete kaitse. Raamatupidamislikke andmeid säilitame 7 aastat vastavalt seaduses toodud kohustusele.

Kui Sul on andmete säilitamise kohta täpsemaid küsimusi, võta meiega ühendust abi@sidonas.ee.

2. Ettevõte pöörab erilist tähelepanu andmete turvalisusele, mistõttu on Ettevõte võtnud vastutustundlikult kasutusele organisatsioonilised ja andmeturbemeetmed, mis aitavad kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avaldamise ja mistahes muu ebaseadusliku töötlemise eest. Ettevõtte poolt kasutusele võetud turvameetmed hõlmavad personali, teabe, IT-infrastruktuuri, sise- ja avalike võrkude ning tehniliste seadmete kaitsmist.

 

X. LÕPPSÄTTED

1. Privaatsuspoliitikale kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust. Kõik Ettevõtte ja teie vahel tekkivad erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui pooled ei suuda vaidlust läbirääkimiste teel lahendada, lahendatakse vastav vaidlus Harju maakohtus.  .

2. Ettevõte ei kohustu tagama Veebilehe katkematut tööd, sest selle toimimist võivad mõjutada Ettevõttest mitteolenevad tegurid, kuid Ettevõte kohustub tegema kõik mõistlikud jõupingutused, et tagada Veebilehe võimalikult sujuv toimimine. Igal juhul ei vastuta Ettevõte veebilehe ülalnimetatud riketest tulenevate tagajärgede eest.

 

 

 KÜPSISTE KASUTAMISE POLIITIKA

Mis on küpsised?

Küpsised on vastavat veebilehte külastades teie seadmesse salvestuvad väikesed tekstifailid. Küpsised aitavad meil tuvastada teie seadme ja parandada oma veebilehe funktsionaalsust ning lihtsustada selle kasutamist. Küpsised ei ole viirused. Küpsiste kasutamine on teie seadmetele ja nendes sisalduvale teabele täiesti turvaline.

Milleks me küpsiseid kasutame?

Me kasutame küpsiseid oma Veebilehe ja mobiilirakenduse funktsionaalsuse parandamiseks ja nende kasutamise hõlbustamiseks. Me kasutame küpsiseid ka teie sirvimiskogemuse ja teile kuvatava sisu isikupärastamiseks ja teie jaoks asjakohaste soovituste tegemiseks. Me kasutame küpsiseid teie sirvimisajaloo analüüsimiseks ja kasutame neid andmeid selleks, et võimaldada teil meie teenuseid statistilise analüüsi eesmärgil kasutada, et pakkuda teile kaubanduslikke ja reklaampakkumisi. Teie isikupärastamata andmeid, mida ei ole võimalik isiklikult tuvastada, võidakse edastada reklaamipartneritele.

Milliseid küpsiseid me kasutame?

Tehnilised küpsised. Tehnilised küpsised aitavad teie seadmes veebilehte ja mobiilirakendust kuvada. Tehniliste küpsiste abil tagatakse veebilehe ja mobiilirakenduse funktsionaalsus ja selle kohandamine teie vajadustele vastavaks, näiteks veebilehe kuva kohandamine teie ekraanisuurusele sobivaks. Tehnilised küpsised on vajalikud veebilehe ja mobiilirakenduse nõuetekohaseks toimimiseks. Ilma nendeta ei ole võimalik meie veebilehte ja mobiilirakendust täies ulatuses kasutada. Tehnilised küpsised tagavad ka, et pärast nõusoleku andmist ei pea te seda iga kord meie veebilehte või mobiilirakendust külastades uuesti tegema.

Need küpsised ei kogu teie kohta kaubanduses või turunduses kasutatavat teavet.

Tehnilised küpsised salvestuvad Veebilehe külastaja seadmesse automaatselt ja ei vaja selleks nõusolekut.

Funktsionaalne küpsised. Funktsionaalsed küpsised on mõeldud veebilehe ja mobiilirakenduse funktsionaalsuse parandamiseks ning veebilehe ja mobiilirakenduse kasutamise mugavamaks ja tõhusamaks tegemiseks. Funktsionaalseid küpsiseid võib kasutada teie poolt veebilehel või mobiilirakenduses valitud keele salvestamiseks, teie soovil aitavad funktsionaalsed küpsised teie registreerimisandmeid automaatselt meelde jätta, salvestada teie poolt kokku pandud ostukorvi ja teostada muid sarnaseid teie poolt valitud veebilehe ja mobiilirakenduse tugifunktsioone.

 Need küpsised ei kogu teie kohta kaubanduses või turunduses kasutatavat teavet.

Analüütilised küpsised. Analüütiliste küpsiste abil püüame meie veebilehe ja mobiilirakenduse külastajaid paremini tundma õppida, et saaksime oma veebilehe ja mobiilirakenduse toimimise võimalikult tõhusalt teie vajadustele ja soovidele vastavaks kohandada. Analüütiliste küpsiste abil saame analüüsida oma tegevusi, mida teeme õigesti ja mida tuleb parandada. Analüütilised küpsised aitavad meil parandada oma tegevusi ja tagada, et meie veebilehe ja mobiilirakenduse külastused on teile kasulikud ja kaubad asjakohased. Analüütiliste küpsiste poolt kogutav teave on üldine ja isikupärastamata. Analüütiliste küpsiste teavet võib kasutada kõige populaarsemate vaadatud esemete kuvamiseks, praegu kõige asjakohasemate esemete kohta teabe esitamiseks ja sirvimise käigus muu kasuliku teabe näitamiseks. Analüütilisi küpsiseid saab kasutada ka meie reklaamikampaaniate asjakohasuse hindamiseks.

Sihtrühmale suunatud (kaubanduslikud) küpsised. Me kasutame sihtrühmale suunatud (kaubanduslikke) küpsiseid teie sirvimiskogemuse ja teile kuvatava sisu isikupärastamiseks ja teie jaoks asjakohaste soovituste tegemiseks. Sihtrühmale suunatud küpsised analüüsivad teie sirvimisajalugu ja kasutavad neid andmeid teile kaubanduslike pakkumiste tegemiseks. Näiteks kui ostate mobiiltelefoni, pakutakse teie telefonile sobivat telefoniümbrist. Teie isikupärastamata andmeid, mida ei ole võimalik tuvastada, võidakse edastada reklaamipartneritele.

Kolmandate osapoolte kasutatavad küpsised

Meil on hoolikalt kontrollitud ja valitud partnerid, kes on paigaldanud täiendavaid küpsiseid, millel puudub juurdepääs teie isikuandmetele ja mida ei saa konkreetse isikuga seostada, kuid mis võimaldavad meil tagada teenuse sujuv osutamine. Näiteks võimaldavad need jätta meie teenuste kohta anonüümse kommentaari või tagasiside, mida me oma partnerite abiga analüüsime.

Määratletud küpsiseid kasutatakse elektroonilise sidevõrgu kaudu teabe edastamiseks. Te võite kõik või osa nendest küpsistest oma brauseri seadistustes kustutada või keelata, kuid sellisel juhul ei pruugi mõned www.sidonas.ee veebilehe funktsioonid toimida.

Kuidas küpsiste seadeid hallata?

Küpsiseid saab kontrollida kasutatava brauseri seadistuste abil, valides küpsised, mida soovite aktsepteerida ja kustutada. Võite küpsistest igal ajal keelduda, kui kustutate need brauserist, kuhu küpsised on paigaldatud. Küpsiste haldamise asukoht sõltub kasutatavast brauserist. Teie brauserisse paigaldatud küpsiste haldamise ja eemaldamise kohta lisateabe saamiseks külastage oma brauseri veebilehte või vaadake kõige populaarsemate brauserite kiirjuhist siin: Chrome, Mozilla, Edge, Safari, Opera.

Küpsiste kasutamiseks annate meile nõusoleku (v.a tehnilised küpsised) läbi meie Veebilehe vastava teavituse ja nõusoleku küsimise.

www.sidonas.ee kasutab järgmisi küpsiseid:

 

Küpsise nimi

Andmetöötluse eesmärk

Kehtivusaeg

_ga

Google

2 aastat

_gid

Google

1 päev

_gat

Google

1 minut

SAPISID

Google

2 aastat

SID

Google

2 aastat

SSID

Google

2 aastat

HSID

Google

2 aastat

APISID

Google

2 aastat

NID

Google

6 kuud

1P_JAR

Google

30 päeva

IDE

Doubleclick

390 päeva

__cfduid

One signal

30 päeva

TawkConnectionTime

TawkConnectionTime

seanss

mailerlite:webform:shown

Mailerlite

kogu aeg

PrestaShop-xxx

Kasutaja seansi andmed

1 päev

cookie_accepted

 

1 aasta

_hjAbsoluteSessionInProgress

hotjar

15 min või seansi kestus

_hjid

hotjar

seanss

PHPSESSID

Veebilehe seansi andmed, vajalikud

seanss

fr

facebook

90 päeva

_fbp

facebook

90 päeva

__tawkuuid

Tawk

180 päeva

ss

Tawk

180 päeva

NÕUSOLEK

Google

18 aastat