Tingimused

Tingimused ja eeskirjad

OSTMISE EESKIRJAD (Eeskirjad)

I. PÕHIMÕISTED

1. www.sidonas.ee  veebileht – aadressil www.sidonas.ee  asuv veebileht, millel müüakse erinevat kaupa ja mida haldab eraõiguslik juriidiline isik UAB Sidonas ir ko  (registrikood 180886050, aadress Kęstučio 20, LT-87120, Telšiai, Leedu) , keda mõistetakse käesolevates eeskirjades Müüjana.

2. Müüja on kaupade tellimuses nimetatud füüsiline või juriidiline isik, kelle kaupu müüakse www.sidonas.ee  veebilehel vastavalt käesolevatele eeskirjadele ja kes vastutab Ostja poolt esitatud tellimuse täitmise eest.

3. Ostja on isik, kes tellib või ostab www.sidonas.ee  e-poest kaupu.

4. Eeskirjad on käesolevad Ostja kõikidele www.sidonas.ee  veebilehel tehtavatele ostudele ja kõikidele Ostja ja Müüja vahel sõlmitud Ostu-müügilepingutele kohaldatavad Ostmise eeskirjad (käesolev dokument).

5. Kohalduv õigus on Eesti Vabariigi kohalduvad õigusaktid ja kohalduvad EL-i õigusaktid.

6. Ostu-müügileping (Leping) on Ostja ja Müüja vahel www.sidonas.ee  e-poest kaupade ostmiseks sõlmitud Leping, mis loetakse sõlmituks hetkest, mil Ostja paneb www.sidonas.ee  e-poes kokku ostukorvi, märgib tarneaadressi, valib maksemeetodi ja kinnitab, et Ostja on lugenud käesolevaid Eeskirju ning klõpsab nupule „Kinnitan tellimuse kohustusega tasuda“. Kõikide Ostja ja Müüja vahel sõlmitud Lepingute tingimused on sätestatud käesolevates Eeskirjades ja pooled kohustuvad neid Lepingu sõlmimisel järgima.

7. Konto on Ostja poolt www.sidonas.ee veebilehel vabatahtlikult loodud konto, milles säilitatakse Ostja isikuandmeid ja tellimuste ajalugu.

II. ÜLDSÄTTED JA OSTUPROTSESS

1. Käesolevad Eeskirjad on Ostjale ja UAB Sidonas ir ko (Müüja) siduv juriidiline dokument, mis sätestab poolte õigused ja kohustused, Ostu-müügilepingu sõlmimise tingimused ja korra, kauba kohaletoimetamise ja tagastamise tingimused ja korra ning muud www.sidonas.ee   e-poega seotud sätted. Eeskirjad on Ostu-müügilepingu lahutamatu osa.

2. Tellimuse esitamisel ja kauba ostmisel kinnitab Ostja, et ta on Eeskirju lugenud, märkides selleks e-poes kasti „Olen lugenud www.sidonas.ee  kaupade Ostu-müügi eeskirju, nõustun nendega ja kohustun neid järgima“. Alles pärast seda saab Ostja tellimuse esitamise ja kauba ostmisega jätkata ning käesolevad Eeskirjad muutuvad mõlemale poolele (Ostjale ja Müüjale) siduvaks ja mõlemad pooled kohustuvad neid täitma.

3. Vajaduse korral või Kohalduvas õiguses sätestatud asjaoludel on Müüjal õigus Eeskirju muuta, kohandada või täiendada. Ostjat teavitatakse sellest pärast Kontole sisse logimist või e-poest kauba ostmist.

4. www.sidonas.ee  e-poe teenuste kasutamiseks on õigus järgmistel isikutel:

4.1. teovõimelised vähemalt 18-aastased füüsilised isikud;

4.2. 15- kuni 18-aastased alaealised ainult vanemate, lapsendajate või hooldajate nõusolekul;

4.3. juriidilised isikud;

4.4. kõigi eespool nimetatud isikute volitatud esindajad.

5. Käesolevaid Eeskirju kohaldatakse kõikidele enne uuendatud Eeskirjade avaldamist Ostja poolt www.sidonas.ee  veebilehel tehtud ostudele ja kõikidele Müüjaga sõlmitud Ostu-müügilepingutele. Pärast Eeskirjade ajakohastamist kohaldatakse neid alates nende avaldamisest www.sidonas.ee veebilehel käesolevas punktis sätestatud korras.

Ostuprotsess

6. Ostja saab www.sidonas.ee e-poes liikudes valida endale sobivad kaubad. Kaupade juures on välja toodud kauba kirjeldused (omadused). Ostja saab kauba juures valida suuruse ja koguse ning lisada kauba ostukorvi. Ostukorvi sisu saab Ostja enne tellimuse lõplikku vormistamist muuta. Enne tellimuse lõplikku vormistamist kuvatakse Ostjale veelkord ostukorvi sisu, Ostja valib tellimuse juures endale sobiva kohaletoimetamise viisi ja teenusepakkuja ning makseviisi. Ostja sisestab selleks vajaliku informatsiooni sobivatele väljadele. Kontoga Ostja puhul võivad väljad olla eeltäidetud.

7. Ostu-müügileping loetakse sõlmitud hetkest, mil Ostja paneb www.sidonas.ee e-poes kokku ostukorvi, märgib tarneaadressi, valib maksemeetodi ja kinnitab, et Ostja on lugenud käesolevaid Eeskirju ning klõpsab nupule „Kinnitan tellimuse kohustusega tasuda“.

8. Veebileht www.sidonas.ee  teavitab ostjat Ostu-müügilepingu sõlmimisest ja tellimuse kinnitamisest Ostja poolt märgitud e-posti aadressile sõnumi saatmisega. E-postile saadetakse ka Ostu-müügilepingu tingimused.

III. OSTJA JA MÜÜJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

1. Ostja õigused:

1.1. valida ja tellida www.sidonas.ee  e-poe kataloogides pakutud kaupadest mistahes kaupa;

1.2. tühistada tellimus käesolevates Eeskirjades kehtestatud korras;

1.3. taganeda Lepingust käesolevates Eeskirjades kehtestatud korras;

2. Kui Müüja on Lepingut rikkunud võib Ostja kasutada all loetletud õiguskaitsevahendeid, kui nende kasutamise eeldused on täidetud. Võimalikud õiguskaitsevahendid on järgnevad:

  1) nõuda kohustuse täitmist (nt parandamine või asendamine);

  2) oma võlgnetava kohustuse täitmisest keelduda (kuni rikkumise kõrvaldamiseni);

  3) nõuda kahju hüvitamist;

  4) taganeda lepingust või öelda leping üles;

  5) alandada hinda;

  6) rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral nõuda viivist.

2. Ostja kohustused:

2.1. Esitada kaubatellimuse vormis ainult õigeid ja täielikke andmeid. Kui tellimusvormis esitatud andmed muutuvad, peab Ostja need viivitamata ajakohastama. Kui Ostja isikuandmed on enne kauba kohaletoimetamist muutunud ja Müüjat ei ole sellest teavitatud, võtab Ostja endale täieliku sellest tuleneda võiva kahju tekkimise riski.

2.2. www.sidonas.ee  veebilehe kasutamisel peab Ostja täitma oma kohustusi, järgima käesolevaid Eeskirju, Privaatsuspoliitikat ja muid www.sidonas.ee  veebilehel selgelt märgitud tingimusi ning mitte rikkuma Kohalduvast õigusest talle tulenevaid kohustusi.

2.3. Tasuda tellitud kauba eest ja võtma kauba vastu käesolevates Eeskirjades kehtestatud korras.

2.4. Olla tellimuse täitmisel kindlaksmääratud ajal kindlaksmääratud kohas ja võtma kauba vastu.

2.5. Mitte avaldada oma registreerimis- ja sisselogimisandmeid kolmandatele isikutele. Kui Ostja kaotab sisselogimisandmed, peab ta sellest Müüja esindajaid e-posti teel aadressil abi@sidonas.ee viivitamata teavitama. Müüja ei vastuta kolmandate isikute poolt Ostja sisselogimisandmeid kasutades tehtavate toimingute eest kuni Müüja teavitamiseni. Sellisel juhul on Müüjal õigus lugeda e-poes tehtud toimingud Ostja poolt teostatud toiminguteks.

2.6. Olenemata Eeskirjade muudes punktides sätestatud kohustustest on Ostja kohustatud enne kauba kasutamist (sealhulgas selle kokkupanemine, paigaldamine jne) kauba üle kontrollima ja veenduma, et kätte saadud kaup vastab Ostja poolt tellitud kaubale.

2.7. Ostja peab täitma muid käesolevates Eeskirjades ja Kohalduvas õiguses sätestatud nõudeid.

3. Müüja õigused:

3.1. Müüja jätab endale õiguse peatada või lõpetada ilma sellest eelnevalt teavitamata Ostja registreerimine (sh Konto) ja e-poe teenuste kasutamine, kui on alust arvata, et Ostja tegeleb ebaseadusliku tegevusega või üritab muul viisil kahjustada e-poe tööd või stabiilset toimimist.

3.2. Tühistada ilma Ostjat sellest eelnevalt teavitamata tema tellimus, kui Ostja ei tasu kauba eest 24 tunni jooksul.

3.3. Müüjal on muud käesolevates Eeskirjades, Privaatsuspoliitikas, muudes www.sidonas.ee   dokumentides ja Kohalduvas õiguses sätestatud õigused.

 4. Müüja kohustused:

4.1. Luua Ostjale e-poe kasutamiseks sobivad tingimused, tagada e-poe lihtne ja arusaadav kasutamine ning tagada, et tellimuse esitamisel ei esine Müüjast olenevaid tõrkeid. Ometi ei saa Müüja välistada veebilehe/ e-poe tõrkeid. Müüja ei vastuta Ostjale või kolmandale isikule tõrgetest tekitatud kahjude või muude nõuete eest, v.a kui Müüja tekitas tõrke tahtlikult.

4.2. Täita Ostja tellimus käesolevates Eeskirjades sätestatud korras ja vajadusel suhelda Ostjaga, et tagada tellimuse õige täitmine ja kauba ohutu kohaletoimetamine.

4.3. Austada Ostja privaatsust ning töödelda Ostja isikuandmeid ainult käesolevates Eeskirjades, Privaatsuspoliitikas ja Eesti Vabariigi ning Euroopa Liidu õigusaktides sätestatud korras.

4.4. Müüja kohustub Eeskirjades sätestatud tingimustel toimetama kohale Ostja poolt tellitud kauba ja võtma vastu Ostja poolt tagastatud kauba.

4.5. Kui Müüja ei suuda tellitud kaupa oluliste asjaolude tõttu Ostjale kätte toimetada, võib Müüja pakkuda talle sarnast või analoogset kaupa, andes sellest ühel Ostja poolt nimetatud kontaktil (telefoni, tekstisõnumi või e-posti teel) teada. Kui Osja ei nõustu kauba sarnase kaubaga asendamisega, on Müüja kohustatud tagastama Ostja poolt tasutud summa 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul ja ettemaksu tasumisel tellimuse tühistama.

4.6. Müüja kohustub täitma muid eeskirju ja müüjale Kohalduva õigusega pandud kohustusi.

IV. KAUBA HINNAD JA ARVELDAMINE

1. Kõikide www.sidonas.ee  e-poes müüdavate kaupade hinnad on toodud eurodes koos sel hetkel vastavalt õigusaktidele kehtiva käibemaksu ja muude maksudega, kui need on kohaldatavad.

2. Ostja võib tasuda tellitud kauba eest ühel järgmisel viisil:

- internetipangas;

- tasumine kohaletoimetamisel (Kui tasuda tellimuse eest kättesaamisel pakiautomaadi juures või kullerile, rakendub lisatasu 1.50 €)

Makseviiside valik võib olla piiratud, seega on antud tellimusele kohaldatavate maksemeetodite lõplik nimekiri toodud vastava tellimuse juures.

3. Kui Ostja ei tasu maksumust, kustutatakse ostukorv ja Ostja poolt valitud kaup eemaldatakse sealt, mis tähendab, et tellimus jääb esitamata ja Ostu-müügilepingut Müüjaga ei sõlmita (vt ptk III p 3.2).

4. Eeskirjade kinnitamisega nõustub Ostja, et ostudokumendid – käibemaksuarved– võidakse esitada talle füüsiliselt koos kaubaga või elektrooniliselt Ostja tellimusvormil märgitud e-posti aadressile kohe pärast tellimuse esitamist.

5. Kauba hind võib pärast seda, kui Müüja on tellimuse kinnitanud, muutuda ainult erandjuhtudel, kui kauba hind on muutunud infosüsteemide tehnilise rikke, ilmsete (tähelepanematusest tingitud) vigade parandamise ja muude Müüjast mitteolenevate objektiivsete oluliste põhjuste tõttu. Kui Ostja ei ole nõus kaupa uue hinnaga ostma, võib Ostja tellimuse tühistada, teavitades Müüjat sellest 2 (kahe) tööpäeva jooksul e-posti aadressil tellimused@sidonas.ee. Sellisel juhul tellimus tühistatakse ja Ostja poolt tasutud summa tagastatakse.

V. KAUBA KOHALETOIMETAMINE

1. Ostjal on õigus valida üks järgmistest ostetud kauba kohaletoimetamise meetoditest:

a) kättesaamine Omniva pakiautomaadist;

b) Itella Smartpost;

c) või muu tellimuse vormistamisel Ostjale valikuks pakutud teenusepakkuja.

2. Kui Ostja valib tellimisel koju tarne teenuse (kullerteenuse):

2.1. kohustub Ostja märkima täpse kauba kohaletoimetamise koha;

2.2. kohustub Ostja kauba isiklikult vastu võtma. Kauba vastuvõtmisel tuleb esitada kehtiv isikut tõendav dokument (ID-kaart, pass või uus juhiluba). Kui Ostja ei võta kaupa isiklikult vastu, kuigi kaup toimetatakse Ostja poolt nimetatud aadressile, on Müüjal õigus anda kaubad üle Ostja poolt nimetatud aadressil olevale teisele isikule ja Ostjal ei ole õigust esitada Müüja vastu kauba valele isikule kätte toimetamisest tulenevaid nõudeid.

3. Kui Ostja valib tellimuse esitamisel kauba kohaletoimetamise Omniva või Itella Smartpost või muu Müüja poolt võimaldatud teenusepakkuja (kui on) pakiautomaati, siis tuleb Ostjal arvestada vastava kauba kohaletoimetamise teenusepakkuja teenusetingimustega (nt, kui kaua pakki automaadis hoitakse jne).

4. Kauba kirjelduses toodud kohaletoimetamise tingimused on esialgsed. Müüja jätab endale õiguse tarne võimalusi ja tingimusi muuta. Kohaletoimetamise tähtajad ei kehti juhul, kui mõni nõutav kaup ei ole Müüja laos olemas ja Ostjat teavitatakse tellitud kauba puudumisest.

5. Käesolevate Eeskirjade kinnitamisega nõustub Ostja, et erandjuhtudel võib kauba kohaletoimetamine Müüjast mitteolenevate ettenägematute asjaolude tõttu viibida. Sellisel juhul on Müüja kohustatud Ostjaga viivitamata ühendust võtma ja leppima kokku kauba kohaletoimetamise ajas ja muudes tingimustes. Kui Müüja ei toimeta kaupa kohale kaubatellimuses märgitud tähtaja jooksul ja pooled ei lepi kokku kauba kohaletoimetamise täiendavas tähtajas, võib Ostja Ostu-müügilepingust taganeda. Sellisel juhul on Müüja kohustatud tagastama Ostjale Ostja poolt tasutud summa hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul.

6. Kauba Ostjale kohaletoimetamisel peab Ostja koos kulleriga kontrollima saadetise ja kauba seisukorda ja allkirjastama saadetise üleandmise-vastuvõtmise dokumendi. Kui Ostja on saadetise üleandmise-vastuvõtmise dokumendi allkirjastanud, loetakse kaup nõuetekohases seisukorras ilma vigastusteta kohaletoimetatuks. Kui märkate, et kohaletoimetatud kauba pakend on vigastatud (kortsus, märg või muude väliste kahjustustega), kaup on vigastatud ja/või kaup on vales konfiguratsioonis, peab Ostja selle kauba üleandmise-vastuvõtmise dokumendis märkima ja koostama kulleri juuresolekul vabas vormis saadetise ja/või kauba vigastuste/mittevastavuste aruande. Kui Ostja seda ei tee, vabastatakse Müüja vastutusest kaubas esinevate vigastuste eest, kui selline vigastus ei ole tehasedefekt ja kauba komplektsuses esinevate lahknevuste eest ainult juhul, kui sellised lahknevused saab tuvastada välise ülevaatuse käigus.

7. Kauba juhusliku kadumise või kahjustumise risk läheb Ostjale üle kauba Ostjale üleandmise hetkest.

8. Kui Ostja ei lähe kaubale ettenähtud tähtajal järele või kaupa ei saa Ostjale kätte toimetada ja Ostja on kauba ja selle kohaletoimetamise eest tasunud, võtavad Müüja esindajad Ostjaga kauba muu kohaletoimetamise aja ja/või meetodi osas ühendust. Kui Ostja ei lähe kaubale ettenähtud ajal endiselt järele või kaupa ei saa Ostjale kätte toimetada, tagastatakse kaup Müüjale, tellimus tühistatakse ja Ostjale tagastatakse kauba eest tasutud summa, millest on maha arvatud Müüjale pangaülekannete eest kohaldatavad tasud ja kauba kohaletoimetamise tasu, kui see on kohaldatav.

9. E-poe kohaletoimetamiskulud ei sisaldu e-poes näidatud hinnas, need esitatakse Ostjale tellimuse vormistamisel.

VI. KAUBA TAGASTAMINE

1. Kauba tagastamisele kohaldatakse Eesti Vabariigi võlaõigusseaduse sätteid ja kohalduvaid EL õigusakte.

2. Kauba tagastamiseks võib Ostja täita SIIT allalaetava [ML|T1] kauba tagastamise vormi või esitada tagastamise taotluse arusaadavalt vabas vormis järgmisele aadressile: tellimused@sidonas.ee. Täidetud ja allkirjastatud vorm tuleb saata müüjale koos tagastatava kaubaga.

3. Kauba võib tagastada 14 päeva jooksul alates selle kohaletoimetamise kuupäevast.

4. Defektse kauba tagastamisel on Müüja kohustatud defektse kauba vastu võtma ja asendama selle Ostja nõusolekul sarnase sobiva kaubaga. Kui Ostja ei ole defektse kauba kvaliteetse kaubaga asendamisega nõus, tagastab Müüja defektse kauba eest tasutud summa hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul.  

5. Tagastatav kaup peab olema terviklik. Tagastatavale esemele kohaldatakse järgimisi nõudeid: eseme välimus ei tohi olla kahjustunud ega olulisel määral muutunud ja seda ei tohi olla kasutatud – kõikidel tagastatavatel esemetel peavad olema autentsed etiketid, kaitsekotid ja originaalpakend.

6. Kauba tagastamisel peab Ostja märkima saatja aadressi ja pakkima kauba nõuetekohaselt, et see ei saaks saatmise ajal viga. Müüjal, kellelt Ostja kauba ostis, on õigus valesti tagastatud või kahjustunud kauba eest raha mitte tagastada osas, milles kauba väärtus on vähenenud. Müüja ei vastuta Ostja poolt valesti pakendatud ja valel aadressil saadetud pakkide eest ega pakkide kadumise või kahjustumise eest Müüjale tagastamise ajal.

7. Kui Ostja on ostnud e-poest kaubakomplekti, tuleb Müüjale tagastada kogu kaubakomplekt, st Ostja saab kasutada õigust kaup tagastada ainult kõikide pakendis sisalduvate kaupade osas.

8. Kaup tuleb Müüjale tagastada kauba tagastamise avalduses märgitud aadressil: Sidonas ir ko, Sõbrakeskus, Võru 55f, 50410 Tartu, Eesti, +37258528829 (E-R 10-20.00 L-P 10-18.00).

9. Kui Ostja on otsustanud ostetud kauba tagastada ja kasutanud käesolevas jaotises kehtestatud õigusi, tagastatakse raha talle 14 kalendripäeva jooksul pärast seda, kui Ostja poolt ostetud nõuetekohase kvaliteediga kaup on Müüjale üle antud ja kui Ostja ei tagasta kaupa Müüjale isiklikult, arvutatakse käesolevas punktis sätestatud tähtaega alates kauba Müüjale tagastamise päevast või postiasutusele edastamiseks andmise kuupäevast, kui Müüjale on selle kohta teave antud.

10. Käesolevate Eeskirjade kinnitamisega nõustub Ostja, et raha tagastatakse Ostja pangakontole.

11. Kui Ostjale on kohale toimetatud vale kaup, peab Ostja teavitama Müüjat sellest e-posti aadressil tellimused@sidonas.ee viivitamata, kuid mitte hiljem kui 3 (kolme) tööpäeva jooksul. Müüja kohustub sellise kauba omal kulul vastu võtma ja sobiva kaubaga asendama. Kui Müüjal ei ole tellitud kaupa olemas, tagastab ta Ostjale kauba eest tasutud summa. Raha tagastatakse ostjale 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul pärast seda, kui Müüja on tagastatava kauba kätte saanud, st Ostja on Lepingust taganenud, ja kui Ostja ei tagasta kaupa Müüjale isiklikult, arvutatakse käesolevas punktis sätestatud tähtaega alates kauba Müüjale tagastamise kuupäevast või postiasutusele edastamiseks andmise kuupäevast, kui Müüjale on selle kohta sobiv teave antud.

Defektse kauba tagastamise tavalised kulud hüvitab Müüja Ostjale.

12. Nõuete kohase kvaliteediga kauba vahetamise ja tagastamise eeskirjad:

12.1. Ostjal on õigus ostetud kaup tagastada 14 (neljateistkümne) päeva jooksul arvates päevast, mil ta kauba kätte sai.

12.2. Nõutekohase kauba tagastamisel tasub Ostja tagastamise eest ise, st vastavat summat Ostjale ei hüvitata.

12.3 Tagastus õigus ei kehti järgnevatele kaupadele/ teenustele:

1) teenuse osutamine või muu kestva soorituse tegemine, kui ettevõtjapoolsed lepingust tulenevad kohustused on täielikult täidetud ning teenuse osutamine või muu soorituse tegemine on alanud tarbija sõnaselgel eelneval nõusolekul ning kinnitusel, et ta kaotab ettevõtjapoolsel lepingu täitmisel oma taganemisõiguse;

2) sellise asja üleandmine, teenuse osutamine või muu soorituse tegemine, mille hind sõltub finantsturu kõikumisest, mida ettevõtja ei saa mõjutada ja mis võib ilmneda taganemistähtaja jooksul, sealhulgas lepingutele, mille esemeks on teenused, mis on seotud välisvaluutaga või väärtpaberituru seaduse §-s 2 nimetatud väärtpaberitega;

3) sellise asja üleandmine, mis on valmistatud, arvestades lepingupooleks oleva tarbija isiklikke vajadusi;

4) sellise asja üleandmine, mis on valmistatud tarbija esitatud tingimuste kohaselt;

5) sellise asja üleandmine, mis rikneb või vananeb kiiresti;

6) sellise suletud pakendis asja üleandmine, mis ei ole kõlblik tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel ning kui see on pärast kohaletoimetamist avatud (aluspesu).

12.4. Tagastatud kauba kättesaamisel kohustub müüja tagastama Ostjale kauba eest tasutud summa. Raha tagastatakse 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul pärast seda, kui Müüja on tagastatava kauba kätte saanud.

13. Sobimatu kvaliteediga kauba vahetamise ja tagastamise eeskirjad

13.1. Müüdud kaubas esinevad puudused kõrvaldatakse, kehva kvaliteediga (nn defektiga kaubad) kaubad asendatakse ja tagastatakse eeskirjades kehtestatud korras ja võttes arvesse Kohalduva õiguse nõudeid.

13.2. Kui Ostja on ostnud sobimatu kvaliteediga kauba ja seda üleandmise-vastuvõtmise dokumendis märkinud (vastasel juhul kohaldatakse käesoleva peatüki punkti 12) või kauba kehv kvaliteet on tingitud ostmise hetkel esinenud tootmisdefektist või mittevastavusest tootja spetsifikatsioonidele, võib Ostja kauba tagastada ja nõuda omal valikul:

1) Müüja poolt kaubas esinevate defektide tasuta ja mõistliku aja jooksul kõrvaldamist, kui defekte on võimalik kõrvaldada;

2) ostuhinna vastavat vähendamist;

3) kauba asendamist analoogse nõuetekohase kvaliteediga kaubaga, välja arvatud juhul, kui defektid on väikesed või tekkinud Ostja süül;

4) tasutud hinna tagastamist ja Ostu-müügilepingust taganemist, kui sobimatu kvaliteediga kauba müümine on tellimuse oluline rikkumine.

Tarbija võib kasutada talle Kohalduvas õiguses antud kõiki õiguskaitsevahendeid.

13.3. Ostja peab oma otsuse tegema kauba Müüjale tagastamisel. Kui Müüja ei ole võimeline Ostja poolt valitud punktis 13.2 sätestatud meetodit rakendama, pakub Müüja välja alternatiivse punktis 13.2 sätestatud meetodi. Ostjal ei ole õigust Ostu-müügilepingut lõpetada, kui kaubas esinev defekt on väheoluline.

13.4. Raha tagastatakse Ostjale 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul pärast seda, kui Müüja on tagastatud kauba kätte saanud või Müüjale on saadetud sobiv kinnitus kauba Müüjale saatmise kohta.

14. Kauba tagastamise teenuse kulud hüvitab defektse kauba tagastamisel  Müüja.

VII. KAUBA KVALITEET

1. Kauba (eri)omadused tuuakse välja kaupa puudutavas kaubakirjelduses.

2. Kaubas esinevad puudused kõrvaldatakse, kehva kvaliteediga kaubad asendatakse ja tagastatakse eeskirjades kehtestatud korras ja võttes arvesse kohaldatavate Eesti Vabariigi õigusaktide nõudeid.

3. Müüja poolt müügiks pakutav kaup on nõuetekohase kvaliteediga. Kaup vastab tarbijaga sõlmitud Ostu-müügilepingule, kui:

3.1. kaup vastab Müüja poolt esitatud kirjeldusele;

3.2. kaup on selle sihtotstarbeks sobilik;

3.3. kaup vastab tavapäraselt sama tüüpi kaubale omastele kvaliteedinäitajatele, mida Ostja võib kauba iseloomu ja tootja, tema esindaja või Müüja poolt tehtud konkreetsete omadustega seotud avalike avalduste, sealhulgas kauba reklaamide ja märgistuste, põhjal mõistlikult eeldada.

4. Anname teada, et originaalkauba värvused, märgistused, parameetrid, mõõtmed, suurused, funktsioonid ja/või muud omadused võivad tegelikkuses nende visuaalsete omaduste tõttu erineda, seetõttu soovitame pöörata tähelepanu kaubakirjelduses märgitud kaubaomadustele.

VIII. VASTUTUS

1. Ostja vastutab e-poodi kasutades tehtud toimingute eest, kaasa arvatud, kuid mitte ainult tellimusvormis esitatud andmete õigsuse eest. Ostja vastutab ostuvormis esitatud ekslikest või ebatäpsetest andmetest tulenevate tagajärgede eest.

2.  Ostja vastutab oma e-poe sisselogimisandmete säilitamise ja/või kolmandatele isikutele edastamise eest. Ostja kohustub hoidma oma Konto ja registreerimise andmed salajased ning mitte võimaldama ligipääsu kolmandatele isikutele. Kui e-poe teenuseid kasutavad kolmandad isikud, olles e-poega ühendust saanud Ostja sisselogimisandmeid kasutades, loeb Müüja sellised isikud Ostjaks ja Ostja vastutab kõikide selliste kolmandate isikute poolt e-poes tehtud toimingute eest.

3. Müüja vabastatakse mistahes vastutusest kahju eest, mis on tingitud asjaolust, et Ostja ei ole Müüja soovitusi ja oma kohustusi arvesse võtmata lugenud käesolevaid Eeskirju, Privaatsuspoliitikat, www.sidonas.ee   olevaid kasutuseeskirju, kuigi talle anti selleks võimalus.

4. Müüja välistab oma vastutuse Kohalduvas õiguses lubatud maksimaalses määras.

 

IX. TURUNDUS JA TEAVE

1. Müüja võib omal äranägemisel korraldada www.sidonas.ee veebilehel erinevaid kampaaniaid või mänge.

2. Müüjal on õigus ühepoolselt ilma sellest eraldi teavitamata muuta kampaaniate ja mängude tähtaegu ja tingimusi, samuti need tühistada. Kampaaniate tähtaegade ja tingimuste mistahes muudatus või tühistamine kehtib ainult etteulatuvalt, st alates muudatuse tegemise või tühistamise hetkest.

3. Müüja edastab kõik teated Ostja registreerimisvormil märgitud sidevahendeid kasutades.

4. Müüja ei vastuta, kui Ostja ei saa saadetud info- või kinnitussõnumeid kätte internetivõrgu või e-posti teenuseosutaja võrgu rikete tõttu.

5. Kogu www.sidonas.ee vahendusel kauba ostmisega seotud kommunikatsioon Müüjale toimub sõltumata kauba Müüjast https://sidonas.ee/kontaktid veebilehel märgitud kontaktandmetel.

X. OMAND

1. Veebileht, selle sisu, kood, domeeninimi, kõik autoriõigused, kaubamärgid, ettevõtte nimed ja kõik muu intellektuaalne või muu seal sisalduv omand kuulub täielikult ettevõttele ja on kaitstud kohaldatavate riiklike ja rahvusvaheliste intellektuaalomandi ja muude seadustega.

2. Külastaja ei tohi ilma ettevõtte selgesõnalise loata veebilehte, selle sisu või koodi paljundada, salvestada, reprodutseerida, teostada, edastada, müüa, litsentsida, muuta, luua tuletatud teoseid, loovutada, anda, redigeerida, postitada, üle kanda, avalikult esitada, vormida, jagada ega kasutada (kas tervikuna või osaliselt) ega veebilehte, selle sisu või koodi mistahes kujul või mistahes viisil muul otstarbel kasutada.

 

XI. LÕPPSÄTTED JA VAIDLUSTE LAHENDAMINE

1. Müüja jätab endale õiguse peatada, täiendada ja muuta omal äranägemisel käesolevaid Eeskirju ja muid Eeskirjadega seotud dokumente, teavitades Ostjat sellest e-poes. Eeskirjade täiendused või muudatused jõustuvad nende avaldamise kuupäeval, st alates e-poe süsteemi postitamise kuupäevast.

2. Kui Ostja jätkab pärast Eeskirjade muutmist e-poe teenuste kasutamist, loetakse Ostja eeskirjade uue versiooni, muudatuste või täiendustega nõustunuks, arvestades, et iga uue tellimusega (enne tellimuse lõplikku vormistamist) peab Ostja kinnitama Eeskirjadega tutvumist ja nõusolekut.

3. Käesolevate Eeskirjade mõne punkti võimalik mittekehtivus või osaline mittekehtivus, ei mõjuta ülejäänud Eeskirja punktide kehtivust. Mittekehtiv punkt või osa asendatakse sisult võimalikult sarnase kehtiva punkti/ osaga.

4. Käesolevad Eeskirjad on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi õigusaktidega ja EL kohalduva õigusega.

5. Käesolevate Eeskirjade alusel tekkivatele suhetele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.

6. Kõik käesolevate Eeskirjade rakendamisest tulenevad erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkuleppele ei jõuta, lahendatakse vaidlused Harju maakohtus.

7. Kui Ostja ei ole Müüja poolt Ostja kirjalikule nõudele koostatud ja www.sidonas.ee poolt tõlgitud vastusega nõus, on Ostjal (füüsiline isik, tarbija) õigus esitada www.sidonas.ee e-poest ostetud kaubaga seotud päring/kaebus riiklikule tarbijakaitseametile (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet; aadress Endla 10a, 10122 Tallinn; tel: 6201707 (tarbijate nõustamine) ja 667 2000 (üldinfo); e-post: info@ttja.ee)  ) või esitada kaebus ODR platvormil https://ec.europa.eu/odr/ (vastava platvormi kasutamine on eelkõige soovitatav, kui oled tellinud kauba muust EL riigist).